OKS Świt Skolwin - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wa?ne:Prosze o przes?anie swoich dat urodzenia do mnie na gg!!!!!!
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Stal Lipiany - Ehrle Dobra Szczecińska 0:0
  • Piast Chociwel - Odrzanka Radziszewo 3:0
  • Zorza Dobrzany - Świt Skolwin 0:10
  • Sęp Brzesko - Unia Dolice 6:3
  • Odra Chojna - Morzycko Moryń 9:0
  •        

Logowanie

Tabela ligowa

Zegar

Kalendarium

26

04-2018

czwartek

27

04-2018

piątek

28

04-2018

sobota

29

04-2018

niedziela

30

04-2018

pon.

01

05-2018

wtorek

02

05-2018

środa

Kontakty

Buttony

Stadion
Stadion Osiedlowego Klubu Sportowego
ŚWIT SZCZECIN SKOLWIN

Adres:
ul. Stołczyńska 100
71-871 Szczecin

Pojemność:
miejsc siedzących 656
miejsc stojących 300

Wymiary płyty głównej:
długość: 104 m
szerokość 67 m
REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU OSIEDLOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "ŚWIT" SZCZECIN - SKOLWIN

REGULAMIN ZAWIERA PRZEPISY OKREŚLAJĄCE ZASADY KORZYSTANIA Z TERENÓW I URZĄDZEŃ STADIONU ORAZ ZACHOWANIA SIĘ OSÓB OBECNYCH NA MECZACH PIŁKARSKICH I INNYCH IMPREZACH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE. PODSTAWĘ PRAWNĄ REGULAMINU STANOWIĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA 1997 R O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH (DZ. U. NR 106) I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE ORAZ UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Z DNIA 13.02.1995 R (BIULETYN INFORMACYJNY PZPN NR 1/95). REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU.

§ 1

1. NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE NA OBSZARZE STADIONU OSIEDLOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "ŚWIT" PRZY ULICY STOŁCZYŃSKIEJ 100 W SZCZECINIE - SKOLWINIE W CZASIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB LUB INNYCH ORGANIZATORÓW.
2. STADION STANOWI WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SZCZECINA I JEST ADMINISTROWANY PRZEZ OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "ŚWIT".

§ 2

1. STADION JEST PRZEZNACZONY PRZEDE WSZYSTKIM DO ROZGRYWANIA MECZÓW PIŁKARSKICH ORAZ ORGANIZOWANIA DORAŹNIE IMPREZ O INNYM CHARAKTERZE SPOŁECZNO - KULTURALNYM.
2. NA STADIONIE MOŻE BYĆ PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INDYWIDUALNYCH UMÓW ZAWARTYCH Z JEGO ADMINISTRATOREM, TJ. OSIEDLOWYM KLUBEM SPORTOWYM "ŚWIT" LUB Z ORGANIZATOREM IMPREZY NA OKRES JEJ TRWANIA.
3. STADION JEST DOSTĘPNY OSOBOM TRZECIM LUB INNYM ZORGANIZAOWANYM GRUPOM JEDYNIE I WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ JEGO ADMINISTRATORA, TZN. ZARZĄDU OSIEDLOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "ŚWIT".
4. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU NA TEREN STADIONU WSZELKIM POJAZDOM MECHANICZNYM I ROWEROM BEZ ZGODY ADMINISTRATORA OBIEKTU.

§ 3

1. WIDZOWIE NA STADIONIE MUSZĄ PODCZAS MECZU LUB INNEJ IMPREZY PRZEBYWAĆ NA TRYBUNACH, ZAJMUJĄC MIEJSCA OKREŚLONE PRZEZ ZARZĄD KLUBU LUB WSKAZANE PRZEZ SŁUŻBY PORZĄDKOWE.
2. W DNIU MECZU LUB INNEJ IMPREZY, PRZED JEJ ROZPOCZĘCIEM ORAZ W CZASIE JEJ TRWANIA, ZABRANIA SIĘ WIDZOM PRZEBYWANIA POZA BARIERKĄ ODGRADZAJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ BOISKA OD TRYBUN.
3. PORZĄDEK ORAZ BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW W CZASIE IMPREZY ZAPEWNIA SŁUŻBA PORZĄDKOWA POWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY LUB DORAŹNIE UMUNDUROWANI PRZEDSTAWICIELE POLICJI.

§ 4

1. OSOBY WCHODZĄCE NA STADION OBOWIĄZANE SĄ PRZESTRZEGAĆ PRZEPISY PORZĄDKOWE REGULAMINU ORAZ STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ LUB POLICJI.
2. KAŻDY, KTO PRZEBYWA NA STADIONIE JEST OBOWIĄZANY ZACHOWAĆ SIĘ TAK, ABY NIE SZKODZIĆ I NIE ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU INNYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY.
3. DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW I INNYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTW, WIDZOWIE OBOWIĄZANI SĄ WYKONYWAĆ POLECENIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ LUB POLICJI.
4. NA MECZE PIŁKARSKIE ORAZ INNE IMPREZY O TZW. PODWYŻSZONYM RYZYKU, W STOSUNKU DO ZORGANIZOWANYCH GRUP KIBICÓW (PONAD 50 OSÓB), CO DO KTÓRYCH NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ I POSIADANEJ WIEDZY MOŻNA PRZYJĄĆ, ŻE PODEJMĄ PRÓBY ZAKŁÓCENIA PRZEBIEGU IMPREZY, ORGANIZATOR IMPREZY MOŻE ŻĄDAĆ OD ORGANIZATORÓW GRUP KIBICÓW, ZŁOŻENIA GWARANCJI PRZEWIDZIANYCH PRAWEM NA KOSZTY NAPRAW EWENTUALNYCH ZNISZCZEŃ MIENIA NA STADIONIE.
5. WSZYSTKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA ORAZ DROGI EWAKUACYJNE NA STADIONIE MUSZĄ BYĆ DROŻNE - WOLNE.

§ 5

1. KAŻDY WCHODZĄCY NA STADION W DNIU MECZU LUB UCZESTNIK INNEJ IMPREZY ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE OBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (ZE ZDJĘCIEM), KTÓRY OKAŻE NA KAŻDORAZOWE WEZWANIE SŁUŻB PORZĄDKOWYCH NA TERENIE OBIEKTU. W PRZYPADKU BRAKU W/W DOKUMENTU OSOBIE TAKIEJ UNIEMOŻLIWI SIĘ UCZESTNICTWO W ORGANIZOWANEJ IMPREZIE MASOWEJ.
2. SŁUŻBA PORZĄDKOWA JEST UPRAWNIONA DO SPRAWDZANIA OSÓB (RÓWNIEŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW TECHNICZNYCH) CELEM STWIERDZENIA, CZY NIE STANOWIĄ ONE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA Z POWODU SPOŻYCIA ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH ALBO WSKUTEK WNOSZENIA BRONI LUB PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH.
3. OSOBY NIE POSIADAJĄCE UPRAWNIEŃ DO WSTĘPU NA MECZ PIŁKARSKI LUB INNĄ IMPREZĘ, WOBEC KTÓRYCH ORZECZONO PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY PAŃSTWOWE ZAKAZ WSTĘPU NA IMPREZY, STWARZAJĄCE RYZYKO NIEBEZPIECZEŃSTWA, ODMAWIAJĄCE WYLEGITYMOWANIA SIĘ ORAZ ODMAWIAJĄCE PODDANIA SIĘ KONTROLI ODZIEŻY I BAGAŻU - NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA STADION.
4. OSOBY STWARZAJĄCE BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZKIEGO, CHRONIONEGO MIENIA STADIONU, ZAKŁÓCAJĄCE IMPREZĘ ORAZ NIETRZEŹWE, BĘDĄCE POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, BĘDĄ USUWANE ZE STADIONU PRZEZ SŁUŻBY PORZĄDKOWE I PRZEKAZYWANE POLICJI.

§ 6

1. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA I POSIADANIA NA STADIONIE NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW I MATERIAŁÓW:
A) BRONI WSZELKIEGO RODZAJU;
B) POJEMNIKÓW DO ROZPYLANIA GAZU, SUBSTANCJI ŻRĄCYCH LUB FARBUJĄCYCH;
C) PRZEDMIOTÓW I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO MIOTANIA NP. PROCE ITP.;
D) OGNI SZTUCZNYCH, RAC, PETARD, ŚWIEC DYMNYCH ITP.;
E) BUTELEK, KUBKÓW, PUSZEK LUB INNYCH POJEMNIKÓW WYKONANYCH Z KRUCHEGO, PĘKAJĄCEGO LUB SZCZEGÓLNIE TWARDEGO MATERIAŁU;
F) PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ UŻYTE DO RZUCANIA I UDERZANIA NP. KIJE ITP.;
G) URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA HAŁASU Z NAPĘDEM MECHANICZNYM;
H) NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH. W PRZYPADKU OGNI SZTUCZNYCH, RAC, PETARD, ŚWIEC DYMNYCH ITP. DOPUSZCZA SIĘ EWENTUALNĄ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ICH NA STADIONIE TYLKO ZA ZGODĄ ORGANIZATORA IMPREZY MASOWEJ.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA POSIADANIA PRZEZ OSOBĘ PRZEBYWAJĄCĄ NA STADIONIE PRZEDMIOTÓW LUB MATERIAŁÓW WYMIENIONYCH W § 6 PKT 1, OSOBA TA ZOSTANIE USUNIĘTA ZE STADIONU.
3. PONADTO ZABRANIA SIĘ POD RYGOREM USUNIĘCIA ZE STADIONU:
A) RZUCANIA WSZELKIMI PRZEDMIOTAMI;
B) UŻYWANIA WULGARNYCH I OBRAŹLIWYCH SŁÓW, ŚPIEWANIA NIEOBYCZAJNYCH PIOSENEK ORAZ OBRAŻANIA OSÓB Z POWODÓW RASOWYCH, NARODOWYCH I WYZNANIOWYCH;
C) WCHODZENIA NA OBSZARY I URZĄDZENIA, KTÓRE NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA WIDZÓW NP. BOISKA, POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE, OGRODZENIA, BUDOWLE, URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE ITP.;
D) ROZNIECANIA OGNIA;
E) WPROWADZANIA ZWIERZĄT;
F) PISANIA NA BUDOWLACH, URZĄDZENIACH LUB DROGACH, ICH MALOWANIA I OKLEJANIA;
G) ZAŁATWIANIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH NA TERENIE STADIONU.

§ 7

UŻYWANIE SPRZĘTU VIDEO I FOTOGRAFICZNEGO, UTRWALANIE PRZEBIEGU MECZU LUB INNEJ IMPREZY DLA POTRZEB TELEWIZJI, RADIA LUB WŁASNEGO UŻYTKU - W CELU TRANSMISJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA - DOZWOLONE JEST WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY ORGANIZATORA IMPREZY.

§ 8

1. OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO REGULAMINU PORZĄDKOWEGO I NIE WYKONUJĄCE POLECEŃ WYDANYCH PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY LUB SŁUŻBĘ PORZĄDKOWĄ - PODLEGAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISU Z ART. 21 UST. 2 USTAWY Z DNIA 22.08.1997 R O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH (DZ. U. NR 106) I KODEKSU WYKROCZEŃ.
2. W RAZIE UKARANIA ZA WYKROCZENIA POPEŁNIONE W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ MASOWĄ, MOŻNA ORZEC KARĘ DODATKOWĄ - ZAKAZ WSTĘPU NA IMPREZY MASOWE NA OKRES OD 3 DO 12 MIESIĘCY.

§ 9

1. SZKODY I WYPADKI ZAISTNIAŁE W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ, PODCZAS I W MIEJSCU JEJ TRWANIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ ORGANIZATOROWI IMPREZY.
2. ORGANIZATOR MECZU NIE GWARANTUJE ICH ROZEGRANIA W WYZNACZONYM TERMINIE I ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY OGŁOSZONYCH TERMINÓW BEZ ZAPOWIEDZI I Z WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI.

§ 10

1. ZMIANY REGULAMINU DOKONUJE ADMINISTRATOR STADIONU W UZGODNIENIU Z ORGANIZATOREM IMPREZY.
2. WYCIĄG REGULAMINU PODLEGA OGŁOSZENIU NA TABLICACH INFORMACYJNYCH PRZY WEJŚCIACH NA STADION.
3. REGULAMIN JEST DO WGLĄDU W SIEDZIBIE ORGANIZATORA IMPREZY.
4. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA NA BUDYNKU KLUBOWYM PRZY ULICY STOŁCZYŃSKIEJ 106 A.


OKS "ŚWIT" SZCZECIN - SKOLWIN

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Zorza DobrzanyŚwit Skolwin
Zorza Dobrzany 0:10 Świt Skolwin
2011-11-19, 11:30:00
     

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 17

Wyniki

Ostatnia kolejka 16
Stal Lipiany 0:0 Ehrle Dobra Szczecińska
Piast Chociwel 3:0 Odrzanka Radziszewo
Zorza Dobrzany 0:10 Świt Skolwin
Sęp Brzesko 6:3 Unia Dolice
Odra Chojna 9:0 Morzycko Moryń

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 28, wczoraj: 17
ogółem: 219 012

statystyki szczegółowe

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. Grudziu 2

Losowa galeria

Odrzanka Radziszewo - Świt Skolwin
Ładowanie...